Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1) Sekcja Grotołazów Wrocław zwana dalej ?Sekcją? posiada osobowość prawną.
2) Nazwa Sekcji jest prawnie zastrzeżona

§ 2

Terenem działania Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Wrocław.

§ 3

Sekcja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Sekcja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1) Sekcja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a w szczególności Polskiego Związku Alpinizmu.
2) O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§ 6

Celem Sekcji jest prowadzenie działalności w zakresie: taternictwa, taternictwa jaskiniowego, alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego, a także badanie obiektów podziemnych.

§ 7

Sekcja realizuje swoje cele poprzez:
1) zrzeszanie osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie taternictwa, taternictwa jaskiniowego, alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego, oraz badania obiektów podziemnych,
2) organizowanie i popieranie działalności sportowej, szkoleniowej, eksploracyjnej, poszukiwawczej, wyprawowej i naukowo-badawczej w kraju i za granicą dla członków Sekcji,
3) upowszechnianie wiedzy o alpinizmie, alpinizmie jaskiniowym oraz dyscyplinach naukowych związanych z górami i jaskiniami,
4) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Sekcji,
5) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
6) organizowanie kursów, pokazów, wystaw, odczytów dyskusji, seminariów, sympozjów itp.,
7) czuwanie nad należytym poziomem etycznym członków Sekcji,
8 inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Sekcji,

§ 8

Sekcja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Sekcji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

1) Członkami Sekcji mogą być osoby fizyczne i prawne.
2) Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Sekcji.

§ 10

Członkowie Sekcji dzielą się na:
1) członków uczestników,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.

§ 11

1) Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Sekcji.
2) Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Sekcji i posiadająca aktualne uprawnienia taternickie (Kartę Taternika). W szczególnej sytuacji Zarząd na wniosek 15 członków zwyczajnych może nadać członkostwo zwyczajne osobie nie posiadającej Karty Taternika.
3) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Sekcji, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Sekcji poprzez swojego przedstawiciela.
4) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Sekcji lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Sekcji.
5) Członków uczestników, zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
6) Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Sekcji,
2) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Sekcji,
3) korzystania ze sprzętu, świadczeń i pomocy Sekcji,
4) noszenia odznaki organizacyjnej,
5) uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Sekcję.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Sekcji,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Sekcji oraz regulaminów i przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,
3) przestrzegania zasad etyki taternickiej,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Sekcji.

§ 13

1) Członek uczestnik oraz członek wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ponadto członek wspierający i członek uczestnik ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Sekcji.
2) Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3) Członek uczestnik ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny.
4) Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Sekcji.

§ 14

Członkostwo Sekcji ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Sekcji,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4) wykluczenia z Sekcji na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu Sekcji w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia interesów Sekcji, niniejszego Statutu, zasad etyki lub regulaminów taternickich,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu bądź wykluczeniu, podając przyczyny..

Od uchwały Zarządu Sekcji o wykluczeniu z Sekcji przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty powiadomienia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Sekcji są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§ 16

1) Kadencja wszystkich władz Sekcji trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2) Uchwały władz Sekcji, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku wykluczenia, ustąpienia lub śmierci członka władz Sekcji w trakcie kadencji, skład osobowych tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków.

§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Sekcji.

W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i uczestnicy oraz zaproszeni goście.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później po terminie pierwszym – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania Sekcji,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalenie regulaminów władz Sekcji,
4) uchwalenie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków władz Sekcji,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Sekcji,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Sekcji lub jej władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Sekcji i przeznaczeniu jej majątku,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

1) Zarząd kieruje całokształtem działalności Sekcji, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2) Zarząd składa się z 3-7 członków, w tym prezesa, w-ce prezesa i skarbnika.
3) Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalany przez Zarząd.
4) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Sekcji oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określania szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Sekcji,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8 zwoływanie walnego zebrania członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Sekcji,
13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14) Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Sekcji w przypadku:
-naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego statutu, uchwał lub postanowień władz Sekcji,
-zachowania niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Sekcji,
-naruszenia przepisów i regulaminów obowiązujących przy uprawianiu taternictwa.

§ 23

Zarząd może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich,
4) wykluczenia z Sekcji.

Od decyzji Zarządu o nałożeniu kary przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1) Komisja Rewizyjna jest władzą Sekcji powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Sekcji,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Sekcji,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

1) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Sekcji.
2) Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 27

W przypadkach określonych w § 25 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze.

§28

Majątek Sekcji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§29

Źródłami powstania majątku Sekcji są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Sekcji,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad przyjętych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Sekcji.

Sekcja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§30

1) Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Sekcji wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub w-ce prezesa oraz skarbnika.
2) Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub w-ce prezesa oraz innego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Sekcji.

§31

1) Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Sekcji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2) Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Sekcji mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonym w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Sekcji, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Sekcji.
4) W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Sekcji nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe.

§32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.